ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

หมายเลขโทรศัพท์/Fax. 043-202702

 

สัญลักษณ์  คือ "ตราพระธาตุพนม" เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน ประดิษฐานอยู่เหนือขอนไม้แก่น สองข้างมีเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลจากองค์พระธาตุพนมประทานสู่สถาบันแห่งนี้

พื้นหลังแบ่งเป็น ๓ ช่อง หมายถึงคุณธรรมของนักเรียน ได้แก่
           
วิทยา คือ ความรู้ดี
          
  จริยา คือ ความประพฤติดี
          
  ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

            สีประจำโรงเรียน คือ สีอิฐ (ดินแดง)

            ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นกัลปพฤกษ์

 

 


ปรัชญา (Philosophy) : ประพฤติดี มีพลานามัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม

        ประพฤติดี         หมายถึง  เป็นผู้ที่ประพฤติ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อันพึงประสงค์ของสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีมารยาทดี และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติ

        มีพลานามัย       หมายถึง  เป็นผู้ที่รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้อื่นมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ละเว้นสิ่งเสพติดอบายมุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

        ใฝ่หาความรู้       หมายถึง  เป็นผู้รักในการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะทำให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

        เชิดชูคุณธรรม   หมายถึง  เป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และยุติธรรม รวมทั้งยกย่องและเชิดชู ต่อผู้ที่มีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบไป

 


อัตลักษณ์ (Identity) 
           คิดสร้างสรรค์ ผู้นำด้านนวัตกรรม นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม


วิสัยทัศน์ (Vision) :
           เป็นโรงเรียนชั้นนำ ด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล


เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 


พันธกิจ (Mission) :

  1.  ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล
  2.  สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่สู่สังคม
  3.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  4.  ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  5.  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
  6.  สนับสนุนพันธกิจและร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์


เพลงประจำสถาบัน     

มาร์ชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

คำร้อง-ทำนอง : ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง
ขับร้อง : อ. ขวัญอ้อม  กิ่งหลักเมือง และคณะนักร้องประสานเสียงสาธิตมอดินแดง  
Fire  Ice  Studio  Arrange : ผศ.ดร.หิรัญ  จักรเสน
Brass Section Record : ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง
Record & Mastering : ผศ.ดร.หิรัญ  จักรเสน
Recording Studio : Fire Ice Studio

 


เนื้อร้อง

มอดินแดง งามเด่น สวยเป็นสง่า
ชาวประชา พร้อมใจ เรียกขาน
นามกระเดื่อง เรื่องงาน วิชาการ
ด้วยวิญญาณ สาธิต ของเรา

หนึ่งใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีอิฐแทน เลือดของเรา พราวสดใส
ประพฤติดี มีพลานามัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม

การดนตรี ศิลปะ นาฏยะ เลิศล้ำนำไกล
การกีฬา เรายิ่งใหญ่ เกียรติเกรียงไกร ให้ไว้จดจำ
มอดินแดง เลิศล้ำ ทั่วทั้งแดนทอง

ส่องประกาย สาดแสง อันงามผ่อง เพื่อพี่น้อง ดอกคูนแดนอีสาน
ให้เกริกเกียรติ กึกก้อง ทั่วทิศ พิมาน
ต่างเรียกขาน นามระบือ ชื่อมอดินแดง