• ...

  รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2563

  ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้ารับโล่รางวัลเชิดช..

 • ...

  อบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

  วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ แพลตฟอร์ม google form เพื่อใช้ทดสอบ ผลการเรียน วัดผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid 2019) เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่..

 • ...

  กิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

  เมื่อวันที 5 กรกฎาคม 2564 ทีมพัฒนาบอร์ดเกม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ จัดกิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟังการสะท้อนผลการสร้างบอร์ดเกมของตนเอง ขั้นตอนการทำกล่องเก..

 • ...

  กิจกรรมสัมมนา ผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบ Smart

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบสมาร์ต ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้างาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานที่สนองตอบต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสังคม (D..

 • ...

  อบรมนวัตกรรมบอร์ดเกม

    #เกมที่มากกว่าเกม มิติใหม่แห่งการอบรม สนุก ได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง   อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ และอาจารย์จุฬารัตน์ สียา พร้อมด้วยนักพัฒนาบอร์ดเกม นายพิสิษฐ์ พรมนี นายกิตติพศ อัศวจิตต์ภักดี นางสาวน..

 • ...

  อบรมการใช้โปรแกรมตัดเกรด

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมตัดเกรด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการกำหนดสัดส่วนคะแนน และการตัดเกรด แบบอิงเกณฑ์ วิทยากรได้แก่ คุณเทพพิรัก แก่นโสม อาจารย์ รวิสุต จุนทะวี ..

 • ...

  อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล

  อาจารย์จิระพงค์ จันเสน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FA THAILAND FUTSAL INTRODUCTORY COURSE เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ฝึกอบรมได้รับ ทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตซอล เพื่อที่จะฝึกสอนให้แก่ เยาวชนและนักกีฬาลีกอาชีพ ในการอ..

 • ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ 2564

  วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี OKRs และยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ Objectives and Key Resul..

 • ...

  โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2563

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ปี ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา เป็นผู้เปิด..