• ...

    กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะทางวิชาการเป็นการ..

  • ...

    กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2567

    วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน โดยดำเนินการภายใต้หลักกา..

ดูข่าวสารทั้งหมด