โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ด้าน ดังนี้ 1.) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.) ซื่อสัตย์สุจริต 3.) มีวินัย 4.) ใฝ่เรียนรู้ 5.) อยู่อย่างพอเพียง 6.) มุ่งมั่นในการทำงาน 7.) รักความเป็นไทย 8.) มีจิตสาธารณะ 9.) รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

  • ...

    เด็กดี ศรีมอดินแดง

    เด็กดี ศรีมอดินแดง ด้านนักเรียนที่มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  กิจกรรมด้านจิตอาสาที่นักเรียนไป...