โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ด้าน ดังนี้ 1.) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.) ซื่อสัตย์สุจริต 3.) มีวินัย 4.) ใฝ่เรียนรู้ 5.) อยู่อย่างพอเพียง 6.) มุ่งมั่นในการทำงาน 7.) รักความเป็นไทย 8.) มีจิตสาธารณะ 9.) รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

โล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2567 

วันที่ 10 มกราคม 2567  กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณามอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2567  เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับมอบโล่รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

นางสาววรนิษฐา ไชยต้นเชือก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

            ประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

            อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์

  • ...

    เด็กดี ศรีมอดินแดง

    เด็กดี ศรีมอดินแดง ด้านนักเรียนที่มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  กิจกรรมด้านจิตอาสาที่นักเรียนไป...