• ...

  ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยมสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์ไพทูล นารคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Ms. Uchida Asaki และ Ms. Nguyen Thi Boi Tram เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์สอนและ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Negeri Surabaya ประเทศอิ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 6 นครอุดรธานี

  วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นำโดยผู้อำนวยการกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย..

 • ...

  ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในส่วนของงานวิชาการ หลักสูตรและการเรียนการสอน พ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 9 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในส่วนงานวิชาการ งา..

 • ...

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงา..

 • ...

  รร.สาธิตสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักเรียน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งได้ศึกษาดูงานด้านกรรมการนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC งานด้านพัฒนานักเรียนและองค์กร..

 • ...

  สาธิตมอดินแดงสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นำเทคโนโลยี

  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่..