การดำเนินการของชมรม จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อ พรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสาร ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และ ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน 
 2. เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษา ของนักเรียน การแก้ปัญหา การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพ สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
 4. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา 
 5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ชมรม บุคคล หรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนของ รัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคต ของนักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 100 บาทต่อคน ในแต่ละระดับ 
 2. ค่าบำรุงชมรมฯ เป็นรายปี ๆ ละ 300 บาทต่อนักเรียน 1 คน

โครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ส่วนผู้ปกครอง

รายนามคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ส่วนผู้ปกครองและส่วนครู

 1. นายกวี                     จรุงทวีเวทย์                ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ
 2. รศ.ดร.ธีระ                 ฤทธิรอด                   รองประธานชมรมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา
 3. นายแพทย์ทิว              อุดชาชน                   รองประธานชมรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
 4. นางสาวเปรมปรีดิ์          น้อยสุวรรณ                เลขานุการ
 5. นางสาวกันยารักษ์         รังวิเศษ                     สาราณียากร
 6. นางอัลจนา                 ลืออุติกุลวงศ์               เหรัญญิก
 7. นางเบญจมาภรณ์          มามุข                       ประชาสัมพันธ์
 8. นางปวีณ์ริศา               อภิชาสุขไพศาล            ปฏิคม
 9. นางแจ่มจิตต์               ไกรยราช                   ปฏิคม
 10. ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ธัญรัตน์  ทิวถนอม              สวัสดิการ
 11. นายวันชาติ              แสงเพ็งเคน                สวัสดิการ
 12. นางสาวธนพร           เวฬุตันติ                    นายทะเบียน
 13. นายไชโย                 ลี้วระ                       กิจกรรมพิเศษ
 14. นายนที                  สุจริตประกอบค้า          กิจกรรมพิเศษ
 15. นางนลินทิพย์            อ่องสมบัติ                  กิจกรรมพิเศษ
 16. ผศ. ดร.ศราวุธ           จักรเป็ง                    เลขาธิการชมรมผู้ปกตรองและครูฯ
 17. นายธนะภัศล์            เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 18. นางศิราวรรณ           บุญสุข                      กรรมการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 19. นางเจษฏามาศ          คงสวัสดิ์                    กรรมการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 20. นายวีรวิชญ์              คำอ่อน                     กรรมการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 21. นายวัฒนา               คนรู้                        กรรมการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 22. นางสาวประสิตา        มานิมนต์                   กรรมการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
 23. นายไพทูล               นารคร                     รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 24. นางนุจรีย์                เชิดชูบัณฑิต                กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 25. ดร.ศักดิ์สิทธิ์             หัสมินทร์                   กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 26. นายไชยเดช             แก้วสง่า                    กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 27. นางปนิตา               ไร่สูงเนิน                   กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 28. นายสุพจน์               พลจันทร์งาม               กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
 29. นางปริศนา              อานจำปา                  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
 30. นางจรินทร์              บุญสุชาติ                   กรรมการฝ่ายการศึกษาพิเศษ