ชื่อ-สกุล
         วาระการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย

พ.ค. 2524 – มิ.ย. 2524

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร

มิ.ย. 2524 - 2526
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร มิ.ย. 2526 - 2528
4. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย ต.ค. 2528 - 2529
5. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ มิ.ย. 2529 - 2532
6. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา คณะวรรณ พ.ย. 2532 - 2534
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร มิ.ย. 2534 - 2539
8. ดร.อาคม อึ่งพวง มิ.ย. 2539 - 2543
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มิ.ย. 2543 - 2544
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์ ส.ค. 2544 (รักษาราชการ)
11. นายพงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด ก.พ. 2545 - 2546
12. ดร.อาคม อึ่งพวง ม.ค. 2546 - 2547
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มี.ค. 2547 - 1 ม.ค. 2549
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง อ่อนจำรัส ม.ค. 2549 - 2553
15. นายปรีชา เครือวรรณ มิ.ย. 2554 - ส.ค. 2555
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 (รักษาราชการ)
17. นางพวงทอง พูลเรือง  ม.ค. 2556 - 2562
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ มิ.ย. 2562 (รักษาราชการ)