• ...

  ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

  ปฏิทินโรงเรียน #สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หมายเหตุ: วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    ..

 • ...

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง-3 ตุลาคม 2565   ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการ "วิถีใหม่แห่งการบูรณาการ สืบสานภาษาไทย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์ ผสมปราชญ์แห่งศิลป์" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..

 • ...

  กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565

  กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการลดความแออัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนขอแจ้ง วันและเวลาในการจำหน่ายหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ วันที่ 26 พฤ..

 • ...

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ..

 • ...

  กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระต้น สำหรับนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี

  เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เรื่อง การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (หน้าห้องบรรยาย 3-4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยต..

 • ...

  ลงทะเบียนปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

  การลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คำชี้แจง การปฐมนิเทศออนไลน์นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565 ผู้ปกครองและนักเรี..