รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดโครงงานนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โครงงานเรื่อง การพัฒนารถบังคับวิทยุสำหรับการตัดหญ้าและพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 คน ดังนี้

(1) นางสาวกมลนันท์      วงศ์พรมบุตร             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(2) นายคุณากร            ตั้งตระกูล                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(3) นางสาวญาณภา       สิงห์คราม                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ไชยเดช   แก้วสง่า  และอาจารย์กุลธิดา  ทองนำ 

 

   

   

 

เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2021) รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โครงงานเรื่อง การออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าและพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กลไกการบังคับด้วยคลื่นวิทยุสำหรับชุมชน โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 คน ดังนี้

(1) นางสาวกมลนันท์      วงศ์พรมบุตร            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(2) นายคุณากร            ตั้งตระกูล                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(3) นางสาวญาณภา       สิงห์คราม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ไชยเดช   แก้วสง่า  และอาจารย์กุลธิดา  ทองนำ 

   

   

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I - New Gen Award 2021 “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565”  จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1 การเกษตร ชื่อผลงาน รถตัดหญ้าและพ่นสารทางชีวภาพ โดยใช้กลไกการบังคับด้วยคลื่นวิทยุสำหรับการแก้ไขปัญหาการปลูกทุเรียนของเกษตรกร (เดินทางอัตโนมัติด้วยระบบนำทาง GPS) โดยได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ประกอบด้วย

          1. นางสาวกมลนันท์  วงศ์พรมบุตร

          2. นายคุณากร  ตั้งตระกูล

          3. นางสาวญาณภา  สิงห์คราม

          4. นายวงศ์รวี  ศรีไชยโย

          5. นายปวริศ  กองเงินนอก

อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

          1. อาจารย์ไชยเดช  แก้วสง่า  , อาจารย์กุลธิดา  ทองนำ  , อาจารย์อรงกรต  ปีกลม   และ อาจารย์ศิริชัย  ตั้งตระกูล