กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Language Teaching for 21st Century Classroom”
15 สิงหาคม 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Language Teaching for 21st Century Classroom” ซึ่งมีการอบรม 2 หัวข้อ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมเทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ประจำชั้น โดย อาจารย์ ดร.ชนิตา  พิมพ์ศรี นักจิตวิทยา และ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์อธิวัฒน์ สุนารักษ์ นักจิตวิทยา และอาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และอาจารย์สุพจน์  ปลื้มจิตร นักจิตวิทยาและอาจารย์แนะแนว โรงเรียนน้ำพองศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่บุคลากร แนะนำเทคนิคในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ในช่วงบ่ายเป็นการอบรม “Applying ChatGPT and Ai for Classroom Teaching and Learning Performance Appraising” โดย อาจารย์พรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ChatGPT และ AI ในการจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา รวมทั้งเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบัน