กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567”
14 สิงหาคม 2566

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยวิทยากรจากสาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส และ ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ พร้อมด้วย อ.ไชยเดช แก้วสง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนเป้าหมายขององค์กร และให้คณาจารย์ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อนักเรียนและองค์กรสูงสุด จึงมีการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น