รางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


>> สาขาฟิสิกส์


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นางสาวอรจิรา พลรัมย์ ม.6/5

2) นางสาวปริวศา คำวงค์ ม.6/5


>> สาขาชีววิทยา


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นางสาวศิรดา ศิริเหล่าไพศาล ม.6/5

2) นางสาวนพธีรา เร่งรุ่งโรจน์ ม.6/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์อรลออ เผือกนอก

2) อาจารย์อนิสรา บุญสด