รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ IOT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับแก้ไขปัญหาการดูแลสวนทุเรียน

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
1) นางสาวกมลธิดา สูงภูเขียว ม.6/3
2) นายสาวศรัณย์พร บุญชาญ ม.6/2
3) นายธนภัทร์ พวกพระลับ ม.6/3

อาจารย์ที่ปรึกษา
1) อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า
2) อาจารย์ศิริชัย ตั้งตระกูล