รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเข้าร่วมการแข่งขัน “ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน “ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
1) นายธราเทพ ขุนศรี ม.5/5
2) นายอติกันต์ ธีรสุนทรพล ม.5/5
3) นางสาวสิริวรรษา จันทร์ดก ม.5/5

อาจารย์ที่ปรึกษา
1) อาจารย์ทวีพันธุ์ บุญชิ