รางวัลชมเชย จากการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นายวาริช ประสงค์ดี ม.6/2

2) นายธีรัช สิงห์ศิริเจริญกุล ม.6/2


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์อรลออ เผือกนอก

2) อาจารย์อนิสรา บุญสด