รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) เด็กหญิงธัญชนก สอสกุล ม.2/1

2) เด็กหญิงธิดาพร เจริญพิทยา ม.2/4

3) เด็กหญิงชลธร พาบุ ม.2/2


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์

2) อาจารย์เวชกร ทะสุนทร