รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน การสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอท(CQDs)โดยใช้สารสกัดแทนนินจากมะเดื่อป่า (Ficus racemosa L.) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำ


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) เด็กหญิงมนัสวี ปักเคธาติ ม.3/4

2) เด็กชายนราธิป ถาวร ม.2/2

3) เด็กหญิงธัญชนก ตั้งตระกูล ม.1/2


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์ชุติกา ศรีสวัสดิ์

2) อาจารย์กุลธิดา ทองนํา