รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกฉียงเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกฉียงเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมการผสมพันธุ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าคู่ผสมพันธุ์และอัตราการรอดชีวิตของแมลงดานา เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยง


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) เด็กชายกษิเดช ศรีสุข ม.3/2

2) เด็กหญิงกนกพิชญ์ นาบุดดา ม.2/2

3) เด็กหญิงพชรกาญจน์ ยืนยง ม.2/1


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์กุลธิดา ทองนํา

2) อาจารย์ชุติกา ศรีสวัสดิ์