รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชนอกฤดู


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นางสาวธัญญ์ภคพร ทีฆวิวรรธน์ ม.5/4

2) นายปวริศร์ แพงมา ม.6/3

3) นายธีรพงษ์ สาภูงา ม.6/3


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์จุฬารัตน์ สียา

2) อาจารย์ธัญกร สุทธิประภา

3) อาจารย์ศิริชัย ตั้งตระกูล