รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน เซนเซอร์วัดสีอย่างง่ายโดยใช้อนุภาคนาโนทองคําสำหรับตรวจวัดไอออนไนไตรต์ด้วยสมาร์ทโฟน


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นายอรรถพล แซ่อัง ม.6/5

2) นางสาวสินีนภัสร ศรีอุดร ม.6/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์ ดร. เกษรินทร์ งามดี

อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์