รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอดของสาร [6]-Shogaol และอนุพันธ์ของ [6]-Shogaol 5k


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นางสาวนพธีรา เร่งรุ่งโรจน์ ม.6/5

2) นางสาวศิรดา ศิริเหล่าไพศาล ม.6/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) รองศาสตราจารย์ ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์

อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) อาจารย์อรลออ เผือกนอก