รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil) และฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคดอกเน่าในพืชวงศ์กัญชา ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นางสาวณธิดา ตัณมุขยกุล ม.6/5

2) นางสาวศิรดา วรศักดิ์ ม.6/5


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ

อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) อาจารย์ทวีพันธุ์ บุญชิ