รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย
22 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ชื่อโครงงาน การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ การสร้างรังใหม่ และการพัฒนาอาหารเสริมฟีโรโมน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงแมลงมันในระบบปิด


นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1) นางสาวสุธาสินี อุทัยกัน ม.5/1

2) นางสาวบัญฑิตา นารีคํา ม.5/1

3) นายแทนคุณ จันมะโฮง ม.4/1


อาจารย์ที่ปรึกษา

1) อาจารย์ ดร. ประเทืองสุข มณีล้ำ

2) อาจารย์อนิสรา บุญสด