ต้อนรับคณะทีมงานจากสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น นำส่งนักเรียนชาวต่างชาติในการเข้าศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
23 สิงหาคม 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น นำโดยคุณกรรณิการ์ อุดมวงษ์กุล นายกสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ในการนำส่งนักเรียนชาวต่างชาติในการเข้าศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 คน ได้แก่ Isabella Kate Brinson จากประเทศอเมริกา และ Hung-Fu Chen จากประเทศไต้หวัน ซึ่งโครงการนี้ได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันก็ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยเช่นกัน ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงสร้างความกล้าและความมั่นใจที่จะฝึกฝนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา ทั้งทักษะการพูดและการฟัง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียน