ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
23 สิงหาคม 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในส่วนของงานวิชาการ หลักสูตรและการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและสังเกตการสอน ในรายวิชาเคมีประยุกต์ ณ ห้องปฏิบัติการเคมี และวิชานวัตกรน้อย ณ ห้อง SMD Maker Space แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาองค์กรต่อไป