ต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5 กันยายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและหลักสูตรสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งนำโดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณะผู้บริหาร ได้ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนำนวัตกรรมการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ จนสามารถสร้างนวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมบอร์ดเกม และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และได้เยี่ยมชมอาคารสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ห้องสร้างผลิตภัณฑ์จากเครื่อง CNC ห้องสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิค ห้องสร้างอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ห้องออกแบบเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ Laser Cutting และห้องเรียนศิลปะของโรงเรียนฯ และบรรยากาศในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป