ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 6 นครอุดรธานี
15 กันยายน 2566
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นำโดยผู้อำนวยการกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยท่านรองผู้อำนวยการ อ.ไพทูล นารคร ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการองค์กร จากนั้น อ.เกษราภรณ์ สรวลเส ประธานงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ อ.พรรณพัชนันท์ พิสิทธิ์ เลขานุการงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้นำเสนอการบริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน พร้อมด้วย อ.ไชยเดช แก้วสง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้นำเสนอการบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 
นอกจากนี้คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมกันนำเสนอนิทรรศการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้แก่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่อคณะผู้ศึกษาดูงาน บรรยากาศในกิจกรรมเปี่ยมไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองอันเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทั้งด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ