ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย
15 พฤศจิกายน 2566
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียน โดยอาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในชั้นเรียนของโรงเรียน
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมและเข้าสังเกตการเปิดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ สอนโดย อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจากกิจกรรมนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อไป