ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19
22 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ โดยมีผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่ นายกษิเดช ศรีสุข เด็กหญิงกนกพิชญ์ นาบุดดาและเด็กหญิงพชรกาญจน์ ยืนยง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กุลธิดา ทองนำและ อ.ชุติกา ศรีสวัสดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ โดยมีผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่ นางสาวสุธาสินี อุทัยกัน นางสาวบัญฑิตา นารีคำ และนายแทนคุณ จันมะโฮง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ประเทืองสุข มณีล้ำ และ อ.อนิสรา บุญสด
- รางวัลเชิดชูเกียรติ จากการแข่งขันโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ โดยมีผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่ นายอรรถพล แซ่อัง และนางสาวสินีนภัสสร ศรีอุดร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.เกษรินทร์ งามดี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์
ขอขอบคุณ #สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #อพวช. #ศูนย์ฟีโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง รร.สาธิต มข.(มอดินแดง)