รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovation Competition 2023
14 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันผลงานนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovation Competition 2023 จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และ 8 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-18 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

โดยมีผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่ นางสาวธัญญ์ภคพร ทีฆวิวรรธน์ นายธีรพงษ์ สาภูงา นายปวริศร์ แพงมา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จุฬารัตน์ สียา

ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง รร.สาธิต มข.(มอดินแดง) #gpas5iad #gpas5steps #pw #iad #พว #gpas #activelearning #พว