นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
26 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือกการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

เด็กและเยาวชนดีเด่น
- นางสาววรนิษฐา ไชยต้นเชือก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ
- นายบวรชัย สุขชัยบวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นางสาวอาภรพัฒน์ ธารเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ซึ่งนักเรียนทั้งสองมีผลงานด้านวิชาการ โดยได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ชมรมผู้ปกครองและครูฯ และผู้ปกครองนักเรียน