นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2567
11 มกราคม 2567

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

    ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567  อาจารย์ ดร.ประเทืองสุข มณีล้ำ  หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการและนวัตกร  ได้นำนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และมอบรางวัล ณณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  ตามโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2567  จำนวน  3 คน  ดังนี้

    - รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

นางสาววรนิษฐา ไชยต้นเชือก  นักเรียนชั้น ม.6

ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

    - รางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ด้านวิชาการ ผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์  

ระดับนานาชาติ

นางสาวอาภรพัฒน์ ธารเลิศ นักเรียนชั้น ม.5

นายบวรชัย สุขชัยบวร นักเรียนชั้น ม.6

       ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  คณะศึกษาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์