มหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 (SATIT KHON KAEN EDUCATIONAL INNOVATION EXPO 2024)
22 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือสร้างสรรค์มหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 (SATIT KHON KAEN EDUCATIONAL INNOVATION EXPO 2024) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และคุณณณท์พัชธี กันตวธีระณัต สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต1 ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมหกรรมวิชาการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่แห่งการแสดงศักยภาพของนักเรียนที่หลากหลาย และจุดประกายสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป