กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566
27 มกราคม 2567

วันที่ 26-27 มกราคม 2567 งานลูกเสือและงานยุวกาชาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย ผ่านรูปแบบการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) จ.กาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และให้นักเรียนได้ฝึกภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน กิจกรรมการฝึกประกอบอาหารจากวัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมรอบกองไฟ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 133 คน และอาจารย์ดูแลนักเรียน จำนวน 67 คน

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.712164584390917