กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ Future Skills นักเรียนชั้น ม.2
14 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่สำคัญต่อการทำงานในอนาคต Future Skills “ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสะพานเชื่อมโลกจินตนาการสู่ศาสตร์แห่งอนาคต” สำหรับเรียน JEMS Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ และวรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยนักเรียนได้ศึกษาสำรวจระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดย วิทยากรเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ในกิจกรรมวันแรก วันที่สองได้เข้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง วิถีไทเลย โดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการจัดการเรีนรู้ SATIT KKU CREATIVE INNOVATOR FRAMEWORK ส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้ากิจกรรมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน SMD JEMS Resort Model” เป็นการออกแบบผังเมืองในจังหวัดเลย และวันที่สามนักเรียนได้ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลย ณ สวนหินผางาม ซึ่งกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา มีวิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ทำการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตลอดจนได้ พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และการประเมินตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อสืบเสาะองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.713975594209816