กิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Language and Culture International Academic Festival 2024
30 มกราคม 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย อาจารย์ธีรภัทร ศิริปรุ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดกิจกรรม Language and Culture International Academic Festival 2024 โดยช่วงระหว่างวันที่ 15-30 มกราคม 2567 นักเรียนได้ส่งผลงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมประกวดร้องเพลง Best Voice Challenge, กิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียง Read Aloud, และ กิจกรรมแข่งขันการสะกดคำ Spelling Bee ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ช่วงเวลา 13.00 -16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจรรมเพื่อให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งนักเรียนที่เรียนภาษาจีนและญี่ปุ่นได้แสดงความสามารถผ่านการแสดงละครและความสามารถด้านภาษาอื่น ๆ บนเวทีหน้าอาคาร 7 ปี โดยในกิจกรรมนี้มีการจัดซุ้มกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะการอ่าน การสื่อสารภาษาต่างประเทศจากประสบการณ์ตรง ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหา นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแสดงละครและละครเพลง นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด

     

     

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.714533917487317