กิจกรรมวันตรุษจีน (春节) Cross - Cultural Learning
2 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยอาจารย์ภัคกุล บุตรเคน ประธานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามภาษา (Cross - Cultural Learning) "วันตรุษจีน (春节)" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวอวยพรวันตรุษจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับประวัติของวันตรุษจีน และมีการแสดงรำพัดจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีน โดยกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามภาษา พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เกิดทักษะในการเรียนรู้ ยอมรับพฤติกรรมของบุคคลอื่น เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัว และได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

     

     

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.714595867481122