พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสา ที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนจิตอาสาในหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ
5 กุมภาพันธ์ 2567
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวและทุนการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนจิตอาสาในหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น สถานีอนามัย ศูนย์สาธารณสุขชุมชน และโรงพยาบาล ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนจิตอาสาในช่วงของภาคเรียนที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและให้โอวาทนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป