กิจกรรม SMD Basketball League 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 การมอบรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันบาสเกตบอล SMD Basketball League. เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้มีการจัดกิจกรรม Sport Academy School เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาบาสเกตบอล ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามบาสเกตบอล อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานตามคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) สู่การเป็นพลโลก และเพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ และจิตสังคม ให้กับผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดีและมีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม

 

 

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.717065703900805