I-New Gen Award 2024 คว้า 2 ถ้วยรางวัล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)
6 กุมภาพันธ์ 2567
สาธิตฯขอนแก่น…สุดเจ๋ง!! “คว้า 2 ถ้วยรางวัล”
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มการเกษตร จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีเปิดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ…โดยได้รับรางวัล ดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง : เรื่อง“ชุดแขนกลแบบติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรม”
ผู้จัดทำ:นางสาววรินทร ฉายจิตร นางสาวอรนลิน ดีมานพ นายจักรพงศ์ สียา
อาจารย์ที่ปรึกษา:นางสาวกุลธิดา ทองนำ นายไชยเดช แก้วสง่า และนายศิริชัย ตั้งตระกูล
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภทเหรียญทอง: เรื่อง”รถอเนกประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับการดูแลพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GPS) และระบบการทำงานแบบ Autopilot”
ผู้จัดทำ:นางสาวกมลธิดา สูงภูเขียว นางสาวศรัณย์พร บุญชาญ นายธนภัทร์ พวกพระลับ นายภัทรพล ศรีเมฆ นายญาณาธร พลขวา
อาจารย์ที่ปรึกษา:นายไชยเดช แก้วสง่า นางสาวกุลธิดา ทองนำ และนายคุณากร ตั้งตระกูล
จากการคัดเลือกในประเภทเหรียญทอง และนอกจากนี้ทางโรงเรียน ยังได้รับรางวัลในประเภทเหรียญทองอีก 1 รายการ ได้แก่
-เหรียญทอง: เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชนอกฤดู
ผู้จัดทำ:นายธีรพงษ์ สาภูงา นางสาวธัญญ์ภคพร ทีฆวิวรรธน์ นายปวริศร์ แพงมา
อาจารย์ที่ปรึกษา:นางสาวจุฬารัตน์ สียา นายศิริชัย ตั้งตระกูล นายธัญกร สุทธิประภา
โดยสาขาเกษตรระดับมัธยมศึกษาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 90 ผลงาน และทั้ง 3 ผลงานได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในประเภทเหรียญทอง ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทนี้ จำนวน 27 ผลงาน
ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ไพทูล นารคร และคณาจารย์ บุคลากร ของโรงเรียนฯ ที่สนับสนุน ส่งเสริมลูกๆหลานๆเราก้าวไปยืนหนึ่งในระดับประเทศ