กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566
13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทในการดำเนินชีวิต และกล่าวอวยพร จากนั้นตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อสถานศึกษา คณาจารย์ และเพื่อน ๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการรับขวัญ สร้างกำลังใจให้นักเรียนมีความตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี พร้อมต่อการก้าวสู่โลกกว้างด้วยความมั่นใจและภาคภูมิ ส่งท้ายกิจกรรมด้วยวงดนตรีจากนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อแต่งเติมสีสันให้บรรยากาศของการกล่าวคำอำลาเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ประทับใจ