ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยมสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
19 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์ไพทูล นารคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Ms. Uchida Asaki และ Ms. Nguyen Thi Boi Tram เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์สอนและร่วมกิจกรรมในโรงเรียน โดยโครงการแลกเปลี่ยนนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Center for Research on International Cooperation in Educational Development: CRICED, UT เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และในโอกาสนี้ อาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล อาจารย์อรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสาวอภิญญา นิ่มมงคล นักวิเทศสัมพันธ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมการมอบตัวนักศึกษาที่โรงเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและการจัดการศึกษาในสาขาวิชาด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

     

     

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.725634179710624