กิจกรรมทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
19 กุมภาพันธ์ 2567

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย อาจารย์ภัคกุล บุตรเคน ประธานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านการแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ (汉字书写比赛) กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ (中文作文比赛) กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง (中文歌曲比赛) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ โดยใช้กระดาษ (绘画比赛) กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ โดยใช้เทคโนโลยี (绘画比赛) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา (中文回答比赛) และกิจกรรมการประกวดออกแบบการ์ดตรุษจีนโดยใช้ Canva โดยนักเรียนได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรดังนี้

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ (汉字书写比赛)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวณิชย์ชญา พลชาย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา โง๊ะบุดดา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายขวัญบุณย์ พิทักษ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสัตตบุษย์ ชูเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเจตนิพิฐ ลี่
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพิชชา กานต์กัลปพฤกษ์

กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ (中文作文比赛)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวณิชย์ชญา พลชาย
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา โง๊ะบุดดา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายเอกฤทธิ์ ประสาทมงคล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสัตตบุษย์ ชูเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเจตนิพิฐ ลี่
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอาภรพัฒน์ ธารเลิศ

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง (中文歌曲比赛)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัทธ์ธีรา กุศลเพิ่มพูล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวหทัย สังซา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณิชารัศม์ มงคลสิริพัชร์ และนายนิธิภาคย์ สว่างสุข

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ โดยใช้กระดาษ (绘画比赛)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวรัญญา พูนพุฒ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงธัญรัตน์ พิมพ์เครือ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ บุตรพรหม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนพภัสสร บุญทศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณพร วัฒเนสก์

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี (绘画比赛)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศิลารัตน์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงจิรสุดา นะรินยา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสวิชญา กองสมบัติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนพภัสสร บุญทศ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ เสาทอง

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา (中文回答比赛)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐหทัย เต็มธนกิจไพศาล และเด็กหญิงริญญา ชำนาญกุล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวณิชย์ชญา พลชาย และเด็กหญิงภัคจิรา โง๊ะบุดดา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกนกกานต์ อำพระรัตน์ และเด็กหญิงฐิติภาพัทธ์ หว่างแสง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวหฤทัย ประสาทมงคล และนางสาวพิชชา กานต์กัลปพฤกษ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณิชารัศม์ มงคลสิริพัชร์ และนางสาวภัคจิรา เรืองวงศ์วิทยา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสัตตบุษย์ ชูเลิศ และนางสาวปวันรัตน์ ศรีจังอินทร์

กิจกรรมการประกวดออกแบบการ์ดตรุษจีนโดยใช้ Canva

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายตะวันฉัตร สุดสงค์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวณิชย์ชญา พลชาย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา โง๊ะบุดดา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสัตตบุษย์ ชูเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวธันยวีย์ วงศ์วิลาศสกุล

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.725667869707255