กิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
19 กุมภาพันธ์ 2567

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Language and Culture International Academic Festival 2024 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15- 30 มกราคม 2567 ซึ่งมีการจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3 รายการ ได้แก่ กิจกรรม Spelling Bee การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ กิจกรรม Read Aloud การประกวดการอ่านเนื้อเรื่องทางภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Best Voice Challenge การประกวดการร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดยทั้งสามกิจกรรมแบ่งการแข่งขันเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

กิจกรรม Spelling Bee
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอรุชา ศรีพุทธา ระดับชั้นม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิมรดา สร้อยรักษ์ ระดับชั้นม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายภูมิใจ เพียยุระ ระดับชั้นม.3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นายกฤตอนันท์ ภิญโย ระดับชั้นม.5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวรันธร ธนแพสย์ ระดับชั้นม.4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเกียรติคุณ โสภา ระดับชั้นม.5

กิจกรรม Read Aloud
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพีรชยา พรานบุญ ระดับชั้นม. 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นายรชต โอษะคลัง ระดับชั้นม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิพร สุระพร ระดับชั้นม.5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิชชา กานต์กัลปพฤกษ์ ระดับชั้นม.4

กิจกรรม Best Voice Challenge
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกรวรินทร์ คำโฮง ระดับชั้นม.3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเพียงดาว ศรีทอง ระดับชั้นม.3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวเขมจิรา รวยสูงเนิน ระดับชั้นม.5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวญดา สิทธิบดีกุล ระดับชั้นม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐนนท์ ปุ้งมา ระดับชั้นม.4

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.726045796336129