นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับ 44 เหรียญรางวัลจากการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา
19 กุมภาพันธ์ 2567

     

     

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ผ่านการทดสอบแบบออนไลน์ โดยการทดสอบดังกล่าวเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยผู้เข้าสอบจะได้รับการประเมินผลรวมตรงกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการมอบเหรียญรางวัลให้นักเรียน คือ เหรียญทอง นักเรียนสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1-25 ของประเทศ เหรียญเงิน นักเรียนได้คะแนน 80% ขึ้นไป และเหรียญทองแดง นักเรียนได้คะแนน 70% ขึ้นไป โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเหรียญรางวัลจากการทดสอบดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่

1. นายเตชทัต พะยอมใหม่ ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

2. น.ส.ณัชชา ตั้งบัณฑิต ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

3. น.ส.รับขวัญ ไชยทองศรี ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

4. นายรชต โอษะคลัง ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

5. นายพงศธร หัตถพนม ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

6. นายพัฒน์ พัฒนขจร ระดับชั้น ม.4 วิชาTGAT

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่

1. ด.ช.ภวินท์ นิยมชัย ระดับชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

2. ด.ญ.ณัฐหทัย เต็มธนกิจไพศาล ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

3. น.ส.สุพิชา จิตจักร ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

4. น.ส.ชัฏชฎา ทองเงิน ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

5. น.ส.เจตนิพิฐ ลี่ ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

6. นายสิทธิพร สุระพร ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

7. น.ส.จรรยพร แก้วรอด ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

8. น.ส.รุจิรดา ปัตตาเนย์ ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

9. นายพชร สุ่มมาตย์ ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

10. น.ส.พิชชา กานต์กัลปพฤกษ์ ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่

1. ด.ช.กวิน ลาชโรจน์ ระดับชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

2. ด.ญ.เพียงดาว ศรีทอง ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

3. ด.ญ.ชนิสรา จงเทพ ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

4. น.ส.ปรียาภัทร จันทร์โสดา ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

5. น.ส.สัตตบุษย์ ชูเลิศ ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

6. น.ส.กัญญาพัชร กิตติพัฒน์วงศ์ ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

7. นายวรันธร ธนะแพสย์ ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

8. นายพัฒน์ พัฒนขจร ระดับชั้น ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

9. น.ส.ณัฐธนชล สงคราม ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

10. น.ส.นันทินี กิจเจริญปัญญา ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

11. น.ส.หฤทัย ประสาทมงคล ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

12. นายฐปนวัฒน์ แก้วมหา ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

13. น.ส.ศิริญญากร สาเทวิน ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

14. นายวศุรัฐ สิงขรณ์ ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

15. นายภวัต คำพา ระดับชั้น ม.5 วิชาภาษาอังกฤษ

16. น.ส.หทัย สังซา ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

17. น.ส.ศิรดา ศิริเหล่าไพศาล ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

18. นายอรรถพล แซ่อัง ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

19. นายสิรภพ โคตรตาแสง ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

20. น.ส.พิชชาภา สุภศักดิพัฒน์ ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

21. น.ส.กานตินันท์ บรรจโรจน์ ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

22. น.ส.อิงขวัญ วงศ์พุฒ ระดับชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

23. น.ส.สัตตบุษย์ ชูเลิศ ระดับชั้น ม.6 วิชาTGAT

24. นายเขม นนทภา ระดับชั้น ม.6 วิชาTGAT

ภาพข่าวกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.726092536331455