ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
18 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ให้นักเรียนดำเนินการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://smd.satit.kku.ac.th/index พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น