ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (JEMSP) ประจำปีการศึกษา 2567
26 มีนาคม 2567

รายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ้ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2567 แผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (JEMSP)

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

1. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในแผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Junior High School on English MathematicsScience Program (JEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2567 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในแผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ Junior High School on English Mathematics Science Program (JEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

2. การชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาชำระโดยการสแกน QR-Code ผ่าน Internet Banking หรือ แอพพลิเคชันของธนาคาร สามารถชำระได้ทุกธนาคาร (โปรดเก็บเอกสารหลักฐานการชำระไว้จนกว่าการมอบตัวนักเรียนเสร็จสิ้น) และสามารถรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ในวันมอบตัวนักเรียน หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ผู้ปกครองกรอกประวัตินักเรียนที่เว็บไซต์ : https://smd-grade.kaensom.com/login/ และดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว เอกสารที่ต้องนำส่งในวันมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

3.1 เอกสารมอบตัวนักเรียน จำนวน 3 ชุด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ยืนยันสิทธิ์) พร้อมติดภาพถ่าย ขนาด  1.5 นิ้ว ในเอกสารทุกชุดให้ครบถ้วน

            3.2 เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด

            3.3 เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

            3.4 เอกสารข้อมูลประวัตินักเรียน จำนวน 3 ชุด (ปริ้นจากเว็บไซต์ระบบงานทะเบียนและประมวลผล) พร้อมติดภาพถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว ในเอกสารทุกชุดให้ครบถ้วน

4. กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในแผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Junior High School on English Mathematics ScienceProgram (JEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วไม่สามารถขอรับคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น