การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก)
26 มีนาคม 2567

การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเสริมในระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นำส่งวันมอบตัว 3 ชุด) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2. ดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน ที่เว็บไซต์ https://smd-grade.kaensom.com/login/

การเข้าสู่ระบบ

2.1 ข้อมูล Login ใช้รหัสนักเรียน (รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567) คลิกเพื่อดูข้อมูลรหัสนักเรียนใหม่

2.2 ข้อมุล Password ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้เลือกเมนู “ข้อมูลนักเรียน” จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

นำเข้าข้อมูลนักเรียน ให้กรอกข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองให้ครบถ้วน หากไม่ครบระบบจะแจ้งให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่ม เมื่อรกอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

พิมพ์ประวัติ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วกดที่ปุ่ม"ดาวน์โหลดประวัติ" เปิดเอกสารด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader แล้ว พิมพ์เอกสาร 3 ชุดเพื่อนำส่งในวันมอบตัว

*การกรอกข้อมูล 

วันที่เข้าเรียนให้กรอกข้อมูล ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

- ผลการเรียนเแล๊่ย หากไม่มีข้อมูลให้ข้าม หรือ - ละไว้ 

 

3.  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR-Code โดยดำเนินการดังนี้

                    3.1 เข้าสู่เว็บไซต์การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  >> คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                    3.2 เลือกชำระภาคต้นปีการศึกษา 2567

                    3.3 กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่เพื่อเรียกแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระ จากนั้นคลิกที่ปุ่มแสดงข้อมูล

                    3.4 คลิกที่รหัสประจำตัวหรือชื่อ - สกุลของนักเรียนเพื่อแสดงข้อมูล QR-Code ในการชำระ
 

         * หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่หมายเลข 043-202702 หรือ inbox facebook : รวิสุต  จุนทะวี