SMD SUMMER ACADEMy 2024
31 มีนาคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน
"SMD SUMMER ACADEMy 2024"
วันที่ 1-23 เมษายน 2567
- รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน https://kku.world/summer2024
- ผังห้องเรียน https://kku.world/summer32024
- ตารางเรียน https://kku.world/summer22024
>> หากนักเรียนคนใดชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีชื่อปรากฎ โปรดติดด่อที่ห้องธุรการ ได้ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
แล้วพบกันนะคะ