มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน
25 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Senior high school on English Mathematics Science Program (SEMS Program)) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฝ่ายมัธยม) ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด กิจกรรมในวันนี้ โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ บุคลากร บริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หรือความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาอันเข้มแข็ง ตลอดจนนำความรู้เชิงสร้างสรรค์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

>>ภาพ  / ข่าว : ปรัชญา